การแก้ปัญหาจากความสามารถในการคิดและการเรียนรู้ทางธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลที่จัดเตรียมมาจากรายละเอียดของผู้บริโภคจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และวิธีที่คุณจะใช้แข่งขันกับคู่แข่งในตลาด